จัดอบรมพื้นฐานการใช้งาน LabVIEW และ NI myRIO, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บริษัท แอนทรอนิค จำกัด จัดอบรมพื้นฐานการใช้งาน LabVIEW และ NI myRIO
ให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

News Gallery