จัดอบรมหลักสูตร LabVIEW Machine Vision, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บริษัท แอนทรอนิค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร LabVIEW Machine Vision
ให้กับคณะอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ระหว่างวันที่ 27-31 พ.ค 2562   ณ อาคาร SJ Infinite One Business Complex ชั้น 8 

News Gallery