จัดอบรมหลักสูตร Embedded Control and Monitoring Using LabVIEW, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บริษัท แอนทรอนิค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Embedded Control and Monitoring Using LabVIEW
ให้กับคณะอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค 2562   ณ อาคาร SJ Infinite One Business Complex ชั้น 8 

News Gallery