จัดอบรมหลักสูตร LabVIEW Core1 และ LabVIEW Core2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บริษัท แอนทรอนิค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร LabVIEW Core1 และ LabVIEW Core2
ให้กับคณะอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2562 ณ อาคาร SJ Infinite One Business Complex ชั้น 8 

News Gallery